Zijian Jiang joined the group

Zijian JiangZijian Jiang joined the group in June 2018 for his summer research. Welcome!